THÀNH VIÊN TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG AN NINH

Tổ trưởng chuyên môn: Nguyễn Thanh Hoài