THÀNH VIÊN TỔ VẬT LÝ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Tổ trưởng chuyên môn: Nguyễn Quốc Vũ