Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 05/03/2018. Áp dụng cho cả 3 khối : 10, 11, 12