THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI THPT QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT