THÀNH VIÊN TỔ SINH HỌC - KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

Tổ trưởng chuyên môn: Nguyễn Thanh Tùng