V/v tăng cường phòng, chống các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”